Statutul
ALIANȚEI LIBERARILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
PENTRU EUROPA

Cu modificările și completările aprobate la Congresul III din 5 august 2023

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (denumit în continuare ALDE, este constituit în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, fără deosebire de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială sau de alt fel, care împărtăşesc doctrina, viziunile şi susţin obiectivele comune. 

1.2. Denumirea completă a partidului este Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, denumirea prescurtată – ALDE.

1.3. ALDE este partid  de centru-dreapta, cu vocaţie europeană şi doctrină liberal conservatoare  modernă (liberalism conservator), subscriind următoarelor valori:

a) libertate individuală  asigurată cu respectarea drepturilor și libertăților fundametale ale fiecăruia; 

b) în calitate de valori etice: respectul, toleranţa, dialogul, compromisul, meritocraţia şi încrederea;

c) responsabilitate socială şi grija faţă de oameni;

d) democraţie liberal-conservatoare, bazată pe tradiții naționale și accepțiuni democratice moderne;

e) constituţionalism şi stat de drept; 

f) economie inovaţională şi competitivă, bazată pe proprietatea privată;

g) dezvoltarea și prosperarea individului, a familiei și a societății;

h) unitate naţională şi teritorială; 

i) integrare europeană. 

1.4. ALDE activează în conformitate cu prevederile constituţionale şi respectă principiile dreptăţii, legalităţii, transparenţei, libertăţii, egalităţii în drepturi ale membrilor, alte principii şi valori democratice universal recunoscute.

1.5. ALDE este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de autonomie financiară, administrativă, economică şi organizatorică. Forma juridică de organizare a ALDE este – partid politic.

1.6. ALDE dispune de patrimoniu şi conturi bancare, are ştampilă, legitimaţii, blanchete (foi) cu antet propriu, drapel, siglă şi alte elemente de identificare.

1.7. ALDE îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Programul său şi prevederile prezentului Statut, militînd pentru respectarea Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor, pentru consolidarea ordinii de drept şi afirmarea principiului dreptăţii.

1.8. ALDE este deschis colaborării cu autorităţile/instituţiile publice, organizaţiile cu caracter privat şi religios, cu alte partide şi organizaţii comerciale şi necomerciale, din Republica Moldova şi de peste hotare.

1.9. ALDE întreţine legături externe, încheie acorduri de aderare la structurile/partidele internaționale cu dostrină politică similară şi alte structuri politice şi neguvernamentale internaţionale.

1.10. În conformitate cu prevederile legale şi statutare, ALDE se poate asocia în blocuri electorale, în uniuni, asociaţii şi alte forme de alianţe politice, 

1.11. În activitatea sa, ALDE promovează principiul oportunităţilor egale, pledînd pentru reprezentarea plenară a femeilor, bărbaților și a tinerilor în organele de conducere şi de specialitate ale ALDE de toate nivelurile, precum şi pe listele de candidaţi.

1.12. ALDE are ca simbol permanent o reprezentare stilizată a textului scris ”ALDE” cu fontul Rubik Bold italic, având litera A fracționată. Culoarea de bază a siglei este albastru diplomat pentru literele ALD și culoare de accent roz pentru litera E. Forma grafică, în versiunile alb-negru şi color a simbolului este prezentată în anexă la Statut. În activitatea politică, electorală şi de promovare ALDE poate utiliza şi alte sigle, elemente grafice, alte elemente de identificare, inclusiv combinaţii ale acestora. 

1.13. Adresa juridică a ALDE este în municipiul Chişinău, str.Valea Crucii 24/175. Schimbarea adresei juridice, stabilirea sediului central și alte sedii ale ALDE se aprobă de Biroul Permanent Central al ALDE.

 

II. OBIECTIVELE POLITICE GENERALE

2.1 Conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei politice a membrilor şi susţinătorilor ALDE pentru cucerirea, în mod legal şi prin concurenţă democratică, a puterii de stat şi participarea la exercitarea ei în scopul asigurării modernizării şi prosperării societăţii şi a statului.

2.2. Asigurarea independenţei, suveranităţii, integrităţii şi reintegrării teritoriale a Republicii Moldova, concomitent cu promovarea procesului de integrare europeană a ţării.

2.3. Asigurarea condiţiilor decente de trai şi activitate pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, asigurarea şi realizarea drepturilor fundamentale ale omului, fără discriminări de orice fel.

2.4. Promovarea echilibrată și eficientă a reformelor politice, economice şi sociale orientate spre bunăstare și valori umane generale,.

2.5. Susţinerea procesului de renaştere şi consolidare a identităţii naţionale, respingerea hotărîtă a totalitarismului, manifestărilor reacţionare, militariste, separatiste, şovine, naţionaliste, xenofobe, a oricăror altor manifestări extremiste.

2.6. Reformarea reală, plenară şi dezinteresată a organelor puterii de stat, centrale şi locale, a instituţiilor din domeniul justiţiei, a organelor de drept şi de securitate, în scopul sporirii calităţii activităţii, asigurării eficienţei, responsabilităţii şi depolitizării acestor instituţii.

2.7. Promovarea politicilor de tineret, asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea tinerei generaţii şi a realizării rolului acesteia în societate.

2.8. Dezvoltarea economiei de piaţă, viabile, eficiente şi socialmente responsabile.

2.9. Asigurarea independenţei justiţiei de politic şi administraţie, combaterea corupţiei, criminalităţii organizate, extremismului şi a altor fenomene periculoase pentru securitatea cetăţeanului şi a statului.

2.10. Consolidarea identităţii naţionale, sprijinirea culturii şi a ştiinţei, modernizarea sistemului educaţional şi de cercetare.

2.11. Recunoașterea rolului comunității și al familiei, al tradiției, al culturii și al religiei în afirmarea identității naționale, alte obiective care rezultă din programul şi valorile doctrinare ale ALDE, stabilite prin hotărîri ale organelor de conducere abilitate.

III. DREPTURILE ALDE

3.1. Pentru realizarea obiectivelor politice, ALDE:
a) colaborează cu societatea civilă, informează mass-media şi opinia publică despre activitatea sa, propagă ideile, scopurile şi obiectivele cuprinse în Programul şi Statutul său;
b) fondează şi administrează organe proprii mass-media, desfăşoară activităţi editoriale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) organizează şi desfăşoară mitinguri, demonstraţii, oricare alte întruniri şi manifestări, în modul permis de lege;
d) participă prin înaintarea de candidaţi şi participarea la campaniile electorale, în alegerile parlamentare şi locale, la referendumuri naţionale şi locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei electorale;
e) deleagă şi promovează reprezentanţii săi în structurile de putere şi administrare ale statului;
f) desfăşoară orice alte activităţi neinterzise de lege .

IV. MEMBRII ALDE

4.1.Poate fi membru al ALDE orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate juridică deplină, care, potrivit normelor legale, are dreptul la vot şi împărtăşeşte prevederile conţinute în Statutul şi Programul ALDE.

4.2. Aderarea se efectuează prin depunerea cererii semnate personal, prin care se solicită obţinerea calităţii de membru al ALDE. Cererea se depune la organizaţia primară din unitatea administrativ-teritorială unde locuieşte cetăţeanul ce doreşte să adere la ALDE sau la organele de partid ierarhic superioare (teritoriale), în cazul că organizaţia primară nu este constituită. Aderînd la ALDE, orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă este sau nu membru al altui partid politic.

4.3. Decizia privind acceptarea sau respingerea cererii de aderare la ALDE este luată de către organizaţia primară, iar în lipsa acesteia, de către organizaţiile teritoriale de nivel superior.

4.4. Nu poate fi membru al ALDE:
a) persoana, căreia, conform prevederilor legale, îi este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic;
b) persoana care este membru al altui partid politic şi nu consimte expres să abandoneze această calitate prin aderare la ALDE;
c) persoana care are interdicţii de activitate politică, stabilite prin lege sau hotărîre judecătorească definitivă;
d) persoana căreia calitatea de membru al ALDE i-a fost retrasă în conformitate cu deciziile organelor competente ale ALDE.

4.5. Calitatea de membru al ALDE se consemnează prin carnet de membru de tip unic, modelul căruia se aprobă de Biroul Permanent Central al ALDE.

4.6. Calitatea de membru al ALDE se suspendă prin hotărîre a organizaţiei din care face parte membrul respectiv:
a) pe durata exercitării unor funcţii ce implică incompatibilităţi în acest sens;
b) angajare în organele de drept sau ale administraţiei publice, statutul cărora interzice expres apartenenţa politică;
c) pentru alte motive întemeiate, invocate de membrul ALDE.

4.7. Persoana care şi-a suspendat apartenenţa la ALDE, pe perioada suspendării nu poate alege şi nu poate fi aleasă în organele de conducere ale ALDE.

4.8. Încetarea suspendării calităţii de membru intervine în baza cererii scrise, adresate organizaţiei primare respective sau organului de partid ierarhic superior.

4.9. Calitatea de membru al ALDE încetează prin:
a) deces;
b) demisie (renunţare);
c) excludere.

4.10. Cererea de demisie se face în scris, cu semnătură personală şi se adresează organizaţiei primare din care face parte semnatarul sau organizaţiei teritoriale de nivel superior a ALDE. Odată cu cererea de demisie se depune şi legitimaţia de membru.

4.11. Membrul ALDE, care a încălcat prevederile Statutului, a cauzat prin activitatea sa prejudicii materiale, de imagine politică, în funcţie de gravitatea acestor încălcări, este supus următoarelor sancţiuni:
a) avertizare;
b) suspendare sau revocare din funcţia de conducere;
c) retragerea suportului politic pentru funcţia obţinută în urma susţinerii de către organizaţiile sau organele de partid respective;
d) excluderea din partid.

4.12. Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave, precum ar fi:
a) încălcarea în mod deliberat şi repetat a prevederilor prezentului Statut, a regulamentelor şi dispoziţiilor scrise emise de organele de conducere/de specialitate ale ALDE;
b) încălcării sau nerespectării hotărîrilor organelor de conducere ale ALDE;
c) luări de atitudini publice incompatibile cu Statutul, Programul şi strategiile politice ale ALDE;
d) aplicării interdicţiei legale sau judecătoreşti de a exercita activităţi politice;
e) aderarea sau susţinerea deschisă a altui partid politic;
f) altor abateri grave, dacă sînt prejudiciate interesele ALDE.

4.13. Decizia de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de excludere din ALDE se ia de către organizaţia primară/organele de conducere ierarhic superioare.

4.14. Membrul ALDE are dreptul:
a) să-şi exprime liber opiniile în cadrul ALDE;
b) să promoveze iniţiative, să le poată exprima şi propune spre dezbatere în organele de conducere şi alte organe ale ALDE;
c) să propage şi să promoveze valorile doctrinare, scopurile, viziunile şi sarcinile ALDE;
d) să fie informat asupra activităţii organului din care face parte şi asupra hotărîrilor organelor de conducere teritoriale şi centrale ale ALDE;
e) să aleagă şi să fie ales în funcţii de conducere în ALDE, să fie propus şi promovat de organele de partid în funcţii publice;
f) să se retragă din ALDE în modul stabilit;
g) să beneficieze de asistenţa şi protecţia ALDE şi a organelor sale de conducere în faţa autorităţilor publice şi a concurenţilor politici;
h) să-şi suspende activitatea pe anumite termene.

4.15. Orice limitare sau încălcare a drepturilor membrilor ALDE atrage răspunderea disciplinară a celor care se fac vinovaţi de abuz.

4.16. Membrul ALDE are obligaţia să:
a) cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi regulamentelor emise în cadrul ALDE;
b) cunoască Programul ALDE şi să contribuie la promovarea acestuia;
c) respecte şi să îndeplinească hotărîrile organelor de conducere, ale Curţii de Etică şi Arbitraj şi ale altor organe colegiale/specializate ale ALDE;
d) participe la activitatea organizaţiei din care face parte sau a organului de conducere în care a fost ales;
e) îndeplinească cu cinste, abnegaţie şi demnitate mandatul acordat în cazul delegării sau al participării, în numele ALDE, la exercitarea funcţiilor publice;
f) respecte drepturile altor membri ai ALDE;
g) plătească cotizaţia de membru în cuantumul şi termenele stabilite.

4.17. Calitatea de membru al organului de conducere/de specialitate al ALDE încetează înainte de termen, în caz de:
a) absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale organului din care face parte;
b) incompatibilitate a funcţiei;
c) excludere din partid;
d) demisie;
e) deces.

V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

5.1. ALDE se constituie în conformitate cu principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cuprinde:
a) organizaţii primare: săteşti, comunale, orăşeneşti,
b) organizaţii teritoriale: de sector ale municipiului Chişinău, municipale, raionale, ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special;
c) organizaţia municipală Chişinău;
d) organizaţia naţională.

5.2. Forurile şi organele de conducere ale ALDE:
a) la nivel de organizaţie primară: Adunarea Generală, Biroul organizaţiei primare, preşedintele organizaţiei primare;
b) la nivel de organizaţie teritorială: Conferinţa Teritorială, Consiliul Politic Teritorial, Biroul Teritorial, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale;
c) la nivel naţional: Congresul, Consiliul Politic Naţional; Biroul Permanent Central; Preşedintele şi vicepreşedinţii ALDE.

5.3. ALDE poate constitui şi alte organe de coordonare şi interacţiune, în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni specifice. Aceste organe se înfiinţează de Biroul Permanent Central şi exercită atribuţiile stabilite de regulamentele proprii.

VI. Organizarea la nivel local

6.1. Organizaţia primară se creează la locul de trai al membrilor şi trebuie să întrunească cel puţin cinci membri.

6.2. Organizaţiile primare săteşti, comunale, orăşeneşti pot constitui, în localităţile incluse în componenţa acestor unităţi administrative şi în raza secţiilor de votare, organizaţii de partid locale care sînt părţi indispensabile ale acestor organizaţii.

6.3. Adunarea Generală a organizaţiei primare:
a) este organul suprem de conducere al organizaţiei primare;
b) se convoacă obligatoriu o dată în an sau ori de cîte ori este nevoie, de către preşedintele organizaţiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei;
c) este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor organizaţiei.

6.4. Adunarea generală a organizaţiei primare are următoarele atribuţii:
a) adoptă hotărîri, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi;
b) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de organizaţia primară;
c) aprobă programul de activitate pentru perioada următoare;
d) alege pe o perioadă de patru ani Preşedintele, vicepreşedintele (vicepreşedinţii) şi secretarul organizaţiei primare, precum şi Biroul organizaţiei primare, după caz;
e) propune Consiliului Politic Teritorial candidaturile pentru alegerile locale;
f) alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei teritoriale a ALDE;
g) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei primare.

6.5. Biroul organizaţiei primare:
a) este organul executiv al organizaţiei primare;
b) se convoacă lunar sau ori de cîte ori este nevoie, de către preşedintele organizaţiei primare, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii săi sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei primare;
c) are şedinţe deliberative dacă la lucrări participă majoritatea simplă a membrilor săi;
d) adoptă hotărîri cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi.

6.5.1. Biroul organizaţiei primare are următoarele atribuţii:
a) asigură executarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare;
b) informează Adunarea Generală despre activitatea sa;
c) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut, hotărîrilor Adunării generale, regulamentelor ALDE.

6.6. Preşedintele organizaţiei primare:
a) exercită conducerea curentă a organizaţiei în perioada dintre adunări;
b) aprobă cererile de aderare la ALDE;
c) organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei;
d) gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
e) asigură realizarea hotărîrilor adunărilor generale şi a organelor de conducere ierarhic superioare;
f) reprezintă organizaţia primară în relaţiile cu membrii ALDE, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de activitate, cu organizaţiile similare ale altor partide politice, cu organizaţii şi instituţii.

6.7. Vicepreşedintele (vicepreşedinţii) organizaţiei primare exercită coordonarea unor sectoare/domenii ale activităţii organizaţiei primare şi îndeplinesc atribuţiile preşedintelui organizaţiei primare în lipsa sau la dispoziţia acestuia.

6.8. Secretarul organizaţiei primare asigură activitatea organizatorică permanentă şi activitatea de secretariat a organizaţiei primare, exercitînd atribuţiile stabilite de Adunarea Generală şi preşedintele organizaţiei teritoriale.

VII. Organizarea la nivel teritorial

7.1 Organizaţiile teritoriale se constituie la nivel de raion, municipiu, unitate administrativ-teritorială cu statut special, sector al municipiului Chişinău şi exercită funcţii de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor primare.

7.2. Conferinţa teritorială este organul suprem de conducere al organizaţiei teritoriale, constituit de delegaţii desemnaţi de către organizaţiile primare, în baza normei de reprezentare, stabilită de Consiliul Politic Teritorial.

7.3 Conferinţa teritorială se convoacă de către Consiliul Politic Teritorial sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor primare după necesitate, dar nu mai rar de o dată în doi ani.

7.4 Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a delegaţilor.

7.5 Hotărîrile Conferinţei teritoriale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor prezenţi.

7.6. Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:
a) adoptă hotărîri privind realizarea Programului ALDE la nivel teritorial, inclusiv în campaniile electorale;
b) alege, pentru o perioadă de patru ani, preşedintele organizaţiei teritoriale, Consiliul Politic teritorial şi Comisia Teritorială de Cenzori, revocă respectivele persoane;
c) dezbate şi aprobă rapoartele preşedintelui organizaţiei şi ale Comisiei teritoriale de Cenzori;
d) alege delegaţii la Congresul ALDE, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Politic Naţional;
e) adoptă Regulamentul de activitate a organizaţiei teritoriale;
f) poate delega unele atribuţii Consiliului Politic Teritorial, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui organizaţiei;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut şi regulamentele interne ale ALDE.

7.7. Consiliul politic teritorial:
a) este ales la Conferinţa Teritorială, într-un număr de membri stabilit de Conferinţa Teritorială;
b) se convoacă de către Biroul Teritorial, preşedintele organizaţiei teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii săi după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în şase luni;
c) are şedinţe deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor Consiliului;
d) adoptă hotărîri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

7.8. Consiliul politic teritorial are următoarele atribuţii:
a) asigură activitatea organizaţiei în perioada dintre conferinţele teritoriale;
b) convoacă Conferinţa teritorială, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor din organizaţiile primare;
c) asigură realizarea hotărîrilor conferinţelor teritoriale;
d) asigură realizarea Programului ALDE la nivel teritorial;
e) alege, pentru o perioadă de patru ani vicepreşedinţii, membrii Biroului Teritorial, secretarul Organizaţiei teritoriale, revocă respectivele persoane;
f) aprobă listele candidaţilor pentru alegerile locale la nivelul respectiv şi introduce modificări în aceste liste în conformitate cu prevederile Codului Electoral;
g) gestionează patrimoniul şi mijloacele financiare ale organizaţiei teritoriale;
h) hotărăşte încorporarea în componenţa organizaţiei teritoriale a noilor organizaţii primare formate;
i) cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de Conferinţa Teritorială;
j) propune eliberarea din funcţii înainte de termen a membrilor Consiliului Teritorial şi eliberează din funcţii înainte de termen membrii Biroului Teritorial în cazurile prevăzute de statut;
k) desemnează şeful biroului (staff-ului) electoral teritorial;
l) stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;
m) aprobă bugetul organizaţiei teritoriale;
n) alege preşedintele Organizaţiei Teritoriale sau îl revocă din funcţie, dacă această atribuţie i-a fost delegată de Conferinţa Teritorială;
o) exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă teritorială.

7.9. Biroul Teritorial:
a) este organul executiv al organizaţiei teritoriale a ALDE;
b) se convoacă lunar sau ori de cîte ori este nevoie, de către preşedintele organizaţiei teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii săi;
c) are şedinţe deliberative dacă la lucrări participă majoritatea simplă a membrilor săi;
d) adoptă hotărîri cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi.

7.10. Biroul Teritorial are următoarele atribuţii:
a) asigură executarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare;
b) adoptă hotărîri obligatorii spre executare de către organele primare;
c) ia măsuri de susţinere financiară a activităţii de partid, poate avea sub-cont la bancă, răspunde de gestionarea acestuia şi asigură evidenţa contabilă a mijloacelor financiare respective;
d) elaborează bugetul organizaţiei teritoriale;
e) informează Consiliul Politic teritorial asupra activităţii organizaţiei teritoriale;
f) propune/modifică candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează;
g) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut, hotărîrilor Conferinţei Teritoriale, regulamentelor ALDE.

7.11. Preşedintele organizaţiei teritoriale:
a) este ales cu votul majorităţii participanţilor la Conferinţa Teritorială, pentru o perioadă de patru ani şi poate fi revocat cu aceeaşi majoritate de către Conferinţa teritorială sau de către Consiliul politic teritorial, daca această atribuţie i-a fost delegată Consiliului de Conferinţa teritorială;
b) asigură conducerea activităţii curente a organizaţiei teritoriale;
c) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor partide;
d) prezidează lucrările Conferinţei, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi şedinţele Biroului Teritorial;
e) deschide sub-cont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
f) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei teritoriale;
g) pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului.

7.12. Vicepreşedintele (vicepreşedinţii) organizaţiilor teritoriale sînt aleşi de Consiliul Politic teritorial la propunerea preşedintelui Organizaţiei Teritoriale şi exercită coordonarea unor sectoare/domenii ale activităţii organizaţiei teritoriale, îndeplinind şi atribuţiile preşedintelui organizaţiei teritoriale în lipsa sau la dispoziţia acestuia.

7.13. Secretarul organizaţiei teritoriale asigură activitatea organizatorică permanentă şi activitatea de secretariat a organizaţiei teritoriale, exercitînd atribuţiile stabilite de Conferinţa teritorială, Consiliul politic teritorial şi preşedintele organizaţiei teritoriale.

7.14. Comisia Teritorială de Cenzori:
a) este aleasă de către Conferinţă organizaţiei teritoriale şi compusă din cel puţin 3 membri;
b) efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale;
c) activează în conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de Consiliul Politic Naţional;
d) efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a mijloacelor financiare ale organizaţiei teritoriale;
e) asigură controlul legalităţii şi corespunderii Statutului a hotărîrilor/deciziilor adoptate de organizaţiile primare şi organizaţia teritorială, de Conferinţa Teritorială, Biroul Teritorial şi Preşedintele organizaţiei teritoriale.

7.15. Organizaţiile teritoriale din municipiul Chişinău se organizează pe două dimensiuni teritoriale:
a) cinci organizaţii de sector: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Rîşcani;
b) Organizaţia Municipală Chişinău.

7.15.1. Organizaţiile de sector ale municipiului Chişinău sînt constituite şi organizate după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale, prevederile Statutului aplicîndu-se corespunzător.

7.15.2. Organizaţiile primare de partid din cadrul localităţilor ce intră în componenţa municipiului Chişinău fac parte din organizaţiile de sector respective.

7.16. Organizaţia municipală Chişinău se constituie în baza organizaţiilor teritoriale de sector şi are aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale, prevederile Statutului aplicîndu-se corespunzător.

7.16.1. Organizaţia municipală Chişinău funcţionează în baza unui Regulament special, aprobat de Consiliul Politic Naţional sau Biroul Permanent Central, dacă Consiliul Politic Naţional deleagă Biroului această atribuţie. Organizaţia municipală Chişinău poate constitui organizaţii de specialitate (profil) şi alte organizaţii necesare în scopul asigurării activităţii ALDE în municipiul Chişinău.

7.16.2. Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar decît o dată pe an, precum şi la cererea Preşedintelui organizaţiei municipale Chişinău, a Consiliului Politic Teritorial al organizaţiei municipale Chişinău, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale de sector.

VIII. Organizarea la nivel central (naţional)

8.1. Organele centrale de conducere ale ALDE sînt:

a) Congresul;

b) Consiliul Politic Naţional;

c) Biroul Permanent Central;

d) Preşedintele şi vicepreşedinţii;

e) Secretarul General. 

8.1.2. Congresul este organul suprem de conducere şi de decizie al ALDE.

8.1.3. Congresul se convoacă de către Consiliul Politic Naţional, nu mai rar decît o dată în patru ani.

8.1.4. Delegaţii la Congres sînt aleşi de Conferinţele teritoriale în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Consiliul Politic Naţional.

8.1.5. Congresul extraordinar se convoacă prin hotărîrea Consiliului Politic Naţional, la iniţiativa Preşedintelui ALDE sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale.

8.1.6. Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 60 de zile, iar Congresul extraordinar – cu cel puţin 25 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

8.1.7. Congresul este deliberativ dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă din numărul delegaţilor aleşi. 

8.1.8. Hotărîrile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaţilor prezenţi.

8.1.9. Deciziile de adoptare şi de modificare a Statutului şi a Programului ALDE, de alegere și de revocare din funcţie a Preşedintelui ALDE se aprobă cu votul majorităţii delegaţilor aleşi. 

8.1.10. Hotărîrile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea ALDE se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi.

8.1.11. Congresul are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi modifică Statutul şi Programul ALDE;

b) evaluează şi aprobă raportul Preşedintelui ALDE cu privire la activitatea între congrese, rapoartele Curţii de Etică şi Arbitraj şi ale Comisiei Centrale de Cenzori;

c) alege, pentru o perioadă de patru ani, Preşedintele ALDE, Consiliul Politic Naţional, Secretarul General, membrii Curţii de Etică şi Arbitraj, membrii Comisiei Centrale de Cenzori;

d) aprobă programul de activitate al ALDE pe durata unui ciclu electoral;

e) decide asupra reorganizării sau autodizolvarea ALDE;

f) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul statut şi de lege. 

8.1.12. Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Naţional.

8.2. Consiliul Politic Naţional este ales de Congres, într-un număr de membri stabilit de Congres şi se convoacă semestrial sau ori de cîte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui ALDE, a Biroului Permanent Central sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale. 

8.2.1. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor acestuia. Şedinţele sînt prezidate de Preşedintele ALDE sau de vicepreşedinţii ALDE, în cazul lipsei sau la dispoziţia Preşedintelui ALDE.  

8.2.2. Hotărîrile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

8.2.3. Consiliul Politic Naţional are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea şi activitatea ALDE în perioada dintre congrese; 

b) convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare, proiectul ordinii de zi, stabileşte data şi locul desfăşurării lucrărilor Congresului;

c) alege, la propunerea Preşedintelui ALDE, pentru o perioadă de patru ani: vicepreşedinţii ALDE și membrii Biroului Permanent Central;

d) cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de Congres, în cazul survenirii condiţiilor prevăzute de statut sau creşterii numărului de membri ai ALDE;

e) asigură realizarea hotărîrilor Congresului, interpretează modul de aplicare a Statutului ALDE;

f) adoptă regulamente, alte acte normative interne obligatorii pentru membrii ALDE şi organizaţiile subordonate;

g) decide asupra poziţiei ALDE în problemele politice majore;

h) aprobă strategia campaniilor electorale;

i) decide asupra formării alianţelor electorale sau post-electorale;

j) desemnează/modifică, la propunerea Biroului Permanent Central, lista de candidaţi din partea ALDE în alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, desemnează candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, de Prim-ministru, de primar general al municipiului Chișinău și lista consilierilor în Consiliul municipal Chișinău, introduce modificări în listele de candidaţi în conformitate cu prevederile Codului Electoral şi reglementările interne, precum şi poate delega Biroul Permanent Central modificarea listei înaintate;

k) validează hotărîrile Biroului Permanent Central cu privire la delegarea membrilor ALDE propuşi în funcţii publice centrale;

l) decide formarea alianţelor politice şi aderarea la ALDE a altor partide politice; 

m) exclude şi cooptează noi membri ai Consiliului în locul celor excluşi; 

n) în perioada dintre congrese poate coopta în componenţa sa pînă la 20% din numărul total de membri stabilit de Congres; 

o) hotărăşte cu privirea la afilierea internaţională a ALDE;

p) propune eliberarea din funcţii înainte de termen a membrilor Consiliului Politic Naţional şi eliberează din funcţii înainte de termen membrii Biroului Permanent Central, în cazurile prevăzute de statut;

q) aprobă sigla/simbolul electoral şi sloganele electorale ale ALDE;

r) anulează, la propunerea Curţii de Etică şi Arbitraj, actele emise de către organele de conducere ale organizaţiilor locale şi teritoriale ale ALDE, hotărîrile Biroului Permanent Central care contravin prevederilor statutare;

s) decide înfiinţarea în cadrul ALDE a unor organizaţii specializate şi de profil, inclusiv a forurilor, ligilor, comisiilor, asociaţiilor, cluburilor etc.

t) poate delega unele atribuţii Biroului Permanent Central;

u) exercită alte atribuţii, după necesitate, cu excepţia atribuţiilor exclusive ale Congresului.

8.3. Biroul Permanent Central este organul colegial de conducere operativă şi continuă a ALDE la nivel naţional, exercită conducerea curentă a ALDE între şedinţele Consiliului Politic Naţional, fiind constituit din membri aleşi de către Consiliul Politic Naţional, într-un număr şi componenţă nominală stabilită la şedinţa Consiliului, pentru un mandat de patru ani.

8.3.1. Biroul Permanent Central se reuneşte în şedinţe după necesitate, însă nu mai rar decît o dată pe lună, şedinţa fiind convocată la cererea Preşedintelui ALDE, a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Permanent Central, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Curţii de Etică şi Arbitraj. 

8.3.2. Şedinţa Biroului Permanent Central este deliberativă în prezenţa majorităţii simple a membrilor, iar hotărîrile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 

8.3.4. Şedinţa Biroului Permanent Central este prezidată de către Preşedintele ALDE, iar în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte desemnat de preşedintele ALDE.

8.3.5. Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea politică a ALDE între şedinţele Consiliului Politic Naţional, asigură realizarea hotărîrilor Congresului, Consiliului Politic Naţional, elaborează proiectele de hotărîri pentru organele de conducere ierarhic superioare; 

b) coordonează politica financiară şi patrimonială, evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor ALDE;

c) asigură activitatea de organizare şi de consolidare a organizaţiilor teritoriale ale ALDE;

d) elaborează, organizează şi propagă valorile doctrinare, Programul şi principiile statutare ale ALDE;

e) asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale ale ALDE;

f) informează Consiliul Politic Naţional privind activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia;

g) propune Consiliului Politic Naţional încheierea alianţelor politice şi, în caz de necesitate, modul de aderare la ALDE a altor partide politice;

h) creează şi coordonează grupuri de lucru pentru elaborarea şi revizuirea Statutului, Doctrinei şi Programului ALDE; 

i) propune înfiinţarea în cadrul ALDE a unor organizaţii specializate şi de profil;

j) propune Consiliului Politic Naţional platforma/strategia electorală, formează şi coordonează  biroul (staff-ul) electoral central;

k) aprobă regulamentul Secretariatului ALDE şi statele de personal ale Secretariatului; 

l) coordonează activitatea de organizare şi de consolidare a rîndurilor ALDE;

m) propune spre aprobare Consiliului Politic Naţional candidaţii pentru alegerile parlamentare, candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău, modificările respective în listele de candidaţi, conform legislaţiei electorale şi Regulamentului aprobat de Consiliul Politic Naţional; 

n) asigură crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanţare ale ALDE şi de utilizare a acestora; 

o) coordonează activitatea de instruire în cadrul ALDE;

p) aprobă modelul carnetelor de membru al Partidului;

q) exercită alte atribuţii care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe de conducere ale ALDE, precum şi cele delegate de aceste organe.

8.4. Preşedintele ALDE este conducătorul partidului cu atribuţii de administrare curentă şi coordonare a activităţii structurilor ALDE de toate nivelurile. Preşedintele ALDE este concomitent Preşedinte al Consiliului Politic Naţional şi Preşedintele Biroului Permanent Central.

8.4.1. Preşedintele  ALDE este ales de Congres, cu majoritatea voturilor delegaţilor aleşi.

8.4.2. Preşedintele ALDE: 

a) este garant al realizării Programului politic, al respectării Statutului şi al menţinerii unităţii ALDE; 

b) exprimă voinţa solidară a membrilor şi mesajul politic al ALDE; 

c) asigură dialogul politic al ALDE cu alte partide politice din ţară şi de peste hotare; 

d) prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte; 

e) dirijează activitatea Consiliului Politic Naţional şi a Biroului Permanent Central;

f) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Politic Naţional şi ale Biroului Permanent Central; 

g) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a Secretarului General ai ALDE; 

h) propune Biroului Permanent Central numirea sau revocarea în/din funcţii a reprezentanţilor ALDE din instituţii/organizaţii/foruri din Republica Moldova şi internaţionale;

i) reprezintă ALDE în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice din Republica Moldova şi internaţionale; 

j) propune Biroului Permanent Central crearea biroului (staff-ului) electoral central şi numirea şefului acestuia; 

k) informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent Central asupra luării de măsuri disciplinare faţă de membrii ALDE, în corespundere cu prevederile prezentului Statut;

l) organizează activităţile de constituire a fondurilor de finanţare a activităţii ALDE, este gestionarul şi ordonatorul mijloacelor financiare, gestionează evidenţa contabilă a mijloacelor financiare respective; 

m) coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă de formare şi de promovare a cadrelor; 

n) propune Consiliului Politic Naţional candidaturile conducătorilor organizaţiilor de specialitate (profil);

o) dirijează activitatea Secretariatului şi a altor structuri administrative ale ALDE;

p) avizează structura şi statele de personal ale Secretariatului ALDE, propuse spre aprobare de Secretarul General;

q) angajează şi concediază lucrătorii Secretariatului ALDE, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut; 

r) desemnează mandatarul financiar al Partidului (trezorierul);

s) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut, stabilite de legislaţia privind partidele politice şi date în competenţă prin hotărîrile Congresului sau ale Consiliului Politic Naţional.

8.4.3. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele ALDE emite dispoziţii, care sînt obligatorii pentru organele de conducere inferioare şi membrii ALDE. 

8.5. Vicepreşedinţii ALDE sînt numiţi în funcţie de Consiliul Politic Naţional pe un termen de patru ani şi au următoarele atribuţii:

a) îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Preşedintele ALDE, Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent Central;

b) asigură promovarea politicii adoptate de către organele de conducere ale partidului; 

c) asigură coordonarea şi funcţionarea eficientă a organismelor centrale de conducere ale ALDE;

d) reprezintă partidul în relaţiile oficiale, la dispoziţia Preşedintelui ALDE, în lipsa acestuia  şi în situaţii prevăzute de Statut; 

e) prezidează şi conduc şedinţele organelor de conducere ale partidului, în absenţa preşedintelui ALDE sau la dispoziţia acestuia;

f) coordonează activitatea unor compartimente ale secretariatului ALDE, conform deciziei Biroului Permanent Central;

g) emit dispoziţii, exercită alte atribuţii, inclusiv cele delegate de Preşedintele ALDE/Biroul Permanent Central. 

8.6. Secretarul General este ales de Congresul ALDE, la propunerea Preşedintelui  ALDE, pe un termen de patru ani şi are următoarele atribuţii:

a) conduce Secretariatul ALDE şi asigură activitatea eficientă a acestuia;

b) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central structura şi statele de personal ale Secretariatului ALDE; 

c) prezintă Biroului Permanent Central rapoarte privind activitatea organizaţiilor şi structurilor ALDE, privind evidenţa membrilor ALDE;

d) întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale de conducere ale ALDE;

e) reprezintă ALDE în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale, în chestiunile ce ţin de atribuţiile sale;

f) este responsabil de organizarea evidenţei contabile şi financiare a ALDE;

g) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut, inclusiv cele delegate de organele centrale de conducere ale ALDE. 

 

IX. ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE

9. În cadrul ALDE activează următoarele organe centrale de specialitate:
a) Curtea de Etică şi Arbitraj;
b) Comisia Centrală de Cenzori;
c) Secretariatul ALDE.

9.1. Curtea de Etică şi Arbitraj:
a) examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările membrilor şi organizaţiilor ALDE la adresa organelor de conducere ale ALDE;
b) cercetează contradicţiile ce apar între organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale, precum şi între acestea şi cele de la nivelul central;
c) mediază şi soluţionează conflictele şi neînţelegerile apărute între membrii ALDE, între aceştia şi conducerea de la orice nivel.
d) monitorizează respectarea Statutului şi Programului de către membrii partidului şi organele de conducere;
e) emite avize privind candidaţii înaintaţi pentru funcţii de conducere în partid şi în organele de administrare publică a statului.
f) propune organelor de conducere aplicarea de sancţiuni membrilor partidului, care încalcă Statutul şi Programul ALDE.

9.1.1. Membrii Curţii de Etică şi Arbitraj sînt aleşi de Congres. Persoanele alese în Curtea de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din organele centrale de conducere ale ALDE, din conducerea organizaţiilor teritoriale ale ALDE (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) şi din Comisia Centrală de Cenzori.

9.1.2. Şedinţele Curţii de Etică şi Arbitraj se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată la şase luni şi sînt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membri. Deciziile se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor.

9.1.3. Curtea de Etică şi Arbitraj funcţionează în baza unui Regulament propriu, aprobat de Consiliul Politic Naţional şi prezintă Congresului Naţional rapoarte de activitate.

9.2. Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere centrale şi teritoriale ale ALDE, a modului de utilizare a patrimoniului, evidenţei contabile şi realizării bugetului aprobat;
b) Comisia Centrală de Cenzori prezintă rapoarte Congresului, iar între congrese informează operativ Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent Central despre încălcările depistate;
c) asigură controlul legalităţii şi corespunderii Statutului a hotărîrilor/deciziilor adoptate de Consiliul Politic Naţional, Biroul Permanent Central şi Preşedintele ALDE.

9.2.2. Comisia Centrală de Cenzori se convoacă în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decît o dată la şase luni, şedinţele fiind deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membrii aleşi, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.

9.2.3. Persoanele alese în Comisia Centrală de Cenzori nu pot face parte din organele centrale de conducere ale ALDE, din conducerea organizaţiilor teritoriale ale ALDE (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar), din Curtea de Etică şi Arbitraj.

9.3. Secretariatul ALDE activează în baza unui Regulament aprobat de Biroul Permanent Central, în scopul:
a) asistării activităţii organelor de conducere şi executive ale ALDE;
b) asigurării executării hotărîrilor adoptate la toate nivelele,
c) asigurării evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor,
d) acordării suportul metodic şi logistic organizaţiilor teritoriale;
e) exercitării altor atribuţii şi sarcini stabilite de Preşedintele ALDE, Biroul Permanent Central sau Consiliul Politic Naţional.

9.3.1. Lucrătorii Secretariatului se angajează şi se concediază din funcţii de către Preşedintele ALDE, în conformitate cu legislaţia muncii. Structura şi statele de personal ale Secretariatului se aprobă de către Biroul Permanent Central, la propunerea Secretarului General.

X. ORGANIZAŢIILE DE PROFIL

10. În cadrul ALDE sînt înfiinţate şi activează, conform propriilor regulamente, aprobate de Consiliul Politic Naţional:
a) Organizaţia de tineret;
b) Organizaţia de femei;
c) Asociaţiile (ligile) profesionale;
d) Alte organizaţii de profil.

XI. MIJLOACELE DE INFORMARE

11.1. ALDE dispune de pagină web, poate institui în corespundere cu legislaţia în vigoare publicaţii şi alte mijloace de informare în masă. Libertatea de exprimare este asigurată în întregime în mass-media fondată de ALDE.

11.2. Publicaţiile şi mijloacele de informare în masă fondate exprimă doctrina şi viziunile ALDE, activitatea de informare şi editorială fiind coordonate de Biroul Permanent Central.

11.3. Conducătorii publicaţiilor fondate de ALDE sînt numiţi în funcţie de Biroul Permanent Central, la propunerea Preşedintelui ALDE.

XII. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

12.1. ALDE are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă prin lege. Patrimoniul ALDE nu poate fi utilizat în alte scopuri decît pentru realizarea sarcinilor statutare şi nu poate fi distribuit între membrii ALDE.

12.2. ALDE este în drept să desfăşoare activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale, activităţi de instruire, precum şi activităţi economice ce rezultă din scopurile şi obiectivele statutare.

12.3. Sursele de finanţare ale ALDE sînt:
a) cotizaţiile de membru;
b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive, colectării de fonduri electorale şi în cadrul altor manifestaţii de masă organizate de ALDE;
c) fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în domeniu;
d) alte venituri obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare.

12.4. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti se efectuează în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat anual de către Biroul Permanent Central.

12.5. Modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor financiare la toate nivelele este determinat de Regulamentul respectiv aprobat de Consiliul Politic Naţional.

12.6. În calitatea sa de persoană juridică, ALDE nu răspunde pentru obligaţiile private ale membrilor săi, iar membrul ALDE nu răspunde personal pentru obligaţiile juridice ale ALDE.

12.7. Mărimea cotizaţiilor de membru al ALDE se stabileşte în cuantum de 50 lei lunar. La cerere, organul teritorial responsabil de acumularea cotizaţiilor poate decide scutirea de plata acestora pe un anumit termen/pe termen nedeterminat a membrilor ALDE provenind din păturile social-vulnerabile, pesionarilor, tinerilor și altor categorii de persoane, conform reglementărilor privind acumularea și evidența cotizațiilor de membru, aprobate de Biroul Permanent Central.

12.8. Cotizaţiile de membru se acumulează periodic în organizaţia teritorială a ALDE, conform procedurilor stabilite de organele executive şi se confirmă prin semnătura personală a plătitorului.

12.9. Donaţiile reprezintă contribuţii material-financiare, transmise şi acceptate de ALDE cu titlu gratuit şi necondiţionat, din partea persoanelor fizice sau juridice cu domiciliu/rezidenţă în Republica Moldova. Donaţiile în bani se efectuează prin operaţiuni bancare. În cazul în care donatorul nu deţine un cont bancar şi donaţia se efectuează în numerar, banii se depun în contul bancar al partidului politic. Dacă banii se depun în numerar la sediul partidului politic, persoana fizică va confirma depunerea donaţiei prin semnarea unei declaraţii pe propria răspundere, care va fi păstrată şi anexată la documentele contabile.

12.10. Donaţiile primite de la persoanele fizice sau juridice se înscriu într-un registru, în care se menţionează numele (denumirea organizaţiei), domiciliul (sediul) donatorului, natura şi valoarea donaţiei, alte date de identificare.

12.11. Alocaţiile din bugetul de stat pot fi utilizate la decizia organelor de conducere ale ALDE doar pentru următoarele destinaţii:
a) a) cheltuieli pentru locaţiunea, întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
b) b) cheltuieli pentru retribuirea muncii (cheltuieli de personal);
c) c) cheltuieli pentru recompensele voluntarilor/agitatorilor;
d) d) cheltuieli pentru consultanţă politică;
e) e) cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale;
f) f) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea de spoturi publicitare;
g) g) cheltuieli pentru organizarea activităţilor cu caracter politic;
h) h) cheltuieli de deplasare în străinătate;
i) i) cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
j) j) cheltuieli pentru plata cotizaţiilor către organizaţiile politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;
k) k) cheltuieli pentru telecomunicaţii şi dezvoltarea aplicaţiilor sau a paginilor web necesare activităţii partidului politic;
l) l) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidului politic;
m) m) cheltuieli de protocol, birotică şi comision bancar;
n) n) cheltuieli pentru combustibili/carburanţi şi transport;
o) o) cheltuieli pentru executarea actelor judecătoreşti şi/sau a altor acte ale instituţiilor statului;
p) p) cheltuieli pentru consultanţa juridică, achitarea onorariilor avocaţilor, ale executorilor şi ale experţilor;
q) q) cheltuieli pentru sondaje de opinie naţionale şi locale;
r) r) cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfăşurate în ţară;
s) s) cheltuieli pentru programe pentru tineret şi femei;
t) t) cheltuieli de audit.

12.12. Utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidenţa contabilă.

12.13. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor şi patrimoniului ALDE este Preşedintele ALDE şi mandatarul financiar (trezorierul), desemnat de către Preşedintele ALDE.

12.14. Veniturile şi patrimoniul ALDE nu pot fi repartizate între membrii acestuia.

12.15. Membrii ALDE care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Biroului Permanent Central.

12.16. Membrii ALDE nu poartă răspundere pentru datoriile ALDE, precum şi ALDE nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.

XIII. REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

13.1. ALDE îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărîrii Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

13.2. Reorganizarea ALDE se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.

13.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, în cazul reducerii numărului membrilor ALDE sub limita prevăzută de lege sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

13.4. ALDE poate fi lichidat în mod forţat în baza hotărîrilor organelor de stat abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

13.5. Autodizolvarea ALDE este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare ALDE va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea ALDE se efectuează de Comisia de Lichidare, numită de către organul care a adoptat decizia respectivă în conformitate cu Legea privind partidele politice şi Codul Civil.

13.6. Biroul Permanent Central va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării ALDE şi va comunica datele membrilor Comisiei de lichidare.

13.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea ALDE, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

13.8. După încheierea procedurii de lichidare a ALDE, lichidatorii au obligaţia să întocmească bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare organelor de stat abilitate, precum şi să-l publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

13.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii ALDE şi membrii organelor acestuia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite în Statut, conform hotărîrii Congresului.

13.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin, a distribuit activele ALDE înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii sau statutului ALDE.

13.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate ALDE din culpa sa.

XIV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

14.1. Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării. Congresul abilitează Secretariatul Congresului să efectueze modificările redacţionale, ortografice şi stilistice necesare, pînă la prezentarea actelor de înregistrare organului abilitat.

14.2. Statutul ALDE este obligatoriu şi se aplică în privinţa tuturor organizaţiilor primare, de sector, teritoriale, specializate, de profil, a structurilor de orice tip ale ALDE, precum şi tuturor membrilor ALDE.

14.3. Prezentul statut poate fi modificat doar la Congresul ALDE. Reglementările şi procedurile care nu sînt prevăzute expres de prezentul Statut, alte reglementari speciale vor fi aprobate de Consiliul Politic Naţional la propunerea Biroului Permanent Central al ALDE.

Alătură-te
Echipei Noastre

Completează acest formular și
aderă la partid sau fii voluntar!

Date de contact
Domiciliu